2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Transportstyrelsen fick i juni 2010 i uppdrag av regeringen att genomföra ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet har nu förts in i en föreskrift (TFSF 2012:13) som träder i kraft 1 april 2015. Uppdraget redovisades till regeringen den 1 mars 2012.

– Genom förbudet mot toalettavfall från fritidsbåtar bidrar Sverige till att uppnå sitt åtagande om minskade utsläpp av kväve och fosfor. Jag är övertygad om att hanteringen av toalettavfall blir en naturlig del av fritidsbåtlivet , vilket bidrar till att öka dess attraktionskraft, säger sjöfartsdirektör Per Nordström på Transportstyrelsen.

Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag.

De enda fritidsbåtar som undantas är de som k-märkts av Statens maritima museer.