Ordningsregler

Båtplatser

Sommarbåtplatser disponeras när hamnansvarig gett klartecken.
Vinterbåtplatser kan ej erbjudas.

Båtplatsinnehavare ska hålla rent och snyggt både på hamnområdet och bryggorna, vårda sin båtplats samt förtöja sin båt på ett säkert sätt. Se information om lämplig förtöjning på klubbens hemsida. Vid avvikelser, tex att något gott sönder på någon av bryggorna eller i hamnen anmäler man det till hamnansvarig.

Båtplatsinnehavare har skyldighet att tjänstgöra vid minst en arbetsdag efter styrelsens bestämmande. Den som inte fullgör sin skyldighet utan godtagbara skäl åläggs en arbetsdagsavgift om 1000kr för utebliven arbetsdag.
Båtplatsinnehavare ska ha sin båt minst ansvarsförsäkrad och kopia på försäkringsbevis skall lämnas till styrelsen samt vara registrerat i BAS.

Hamnkommitén fördelar båtplatser enligt principen 1 internförflyttningar, 2 kölista, 3 storlek samt 4 individuella önskemål så långt det är möjligt. Hamnkommitén har rätt att, omfördela båtplatser för att bättre kunna utnyttja hamnens resurser.
För att erhålla båtplats skall alla aktuella avgifter (medlemsavgiften, båtplats, nyckeldeposition) först vara inbetald till klubben innan båtplatsen erhålls. 

Medlem som erhållit sommarbåtplats men inte kommer att nyttja den ska anmäla detta till hamnkommitén senast 1 maj. Båtklubben har då rätt att vidareupplåta båtplatsen till annan, varvid 50% av erlagd båtplatsavgift återbetalas. Utlån av båtplats får dock endast ske två säsonger i rad. Därefter förfaller rätten till båtplatsen.

Styrelsen har rätt att på medlems bekostnad bortlägga/flytta båt/material som medlem placerat i strid med dessa bestämmelser.

Nycklar

Delas ut och tas in av kassör

Endast EN nyckel per båtplatsinnehavare

Nyckel H = Passar samtliga lås inom hamnområdet. Får endast kvitteras ut av båtplatsinnehavare och avgiften ingår i båtplatsavgiften.

Nyckel D = Passar endast till iläggningsbommen. Kostnad 200 kr/år. Måste vara medlem för att få inneha denna.

Får ej kopieras