Utställning

Detaljplan och fastighetsplan för Utökning av Containerterminal m.m. finns utställd för granskning. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter och idéer som rör planeringen av området.

Förslaget till detaljplan har tidigare varit ute på samråd under tiden 16 mars – 19 maj 2009.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Insjöns samhälle, nordost om Timmervägen (väg 908). Planen gränsar i norr mot Bergkvistsågen och i väster mot jordbruksmark nedanför bebyggelsen i Ålbyn. I öster gränsar planen mot befintlig bad- och båtplats.

Detaljplanens syfte är att utvidga spårområde och containerterminal så att anläggningens kapacitet kan utökas från cirka 10 000 container år 2010 till cirka 15 000 container per år.

Genom fastighetsplan kan en detaljplans genomförande säkerställas i fastighetsrättsligt avseende. Fastighetsplanen är ett genomförandemedel som med bindande verkan styr bl.a. fastighetsindelning, servitut och gemensamhetsanläggningar.

Fastighetsplanens syfte är att fastställa fastighetsindelningen inom delar av det planområde som ingår i ny detaljplan för Utökning av containerterminal m.m., Bergkvistsågen, Insjön. Med stöd av fastighetsplanen ges möjlighet att vid behov lösa in den mark som behövs för expansionsområden för containerterminal och godsbangård, inklusive erforderliga bullerskyddsvallar m.m.

Delar av fastigheterna Holen 4:16, 8:28,11:15, Insjön 4:5, Ål-Sätra 20:6, 26:10, 46:4, 33:8, 33:10, 33:11 och Övre Heden 7:65 kan komma att bli inlösta för att genomföra planen.

 

Kommunen ansöker hos Länsstyrelsen om att strandskyddet enligt 7 kap Miljöbalken skall upphävas inom delar av planområdet.

 

Utställningstid  12 maj – 9 juni 2011