Inbjudan till samråd

Detaljplanens syfte är att säkerställa pågående markanvändning för allmän badplats och småbåtshamn, att möjliggöra utökning av hamnen, att skapa buller- och insynsskydd mot järnväg och containerterminal samt att tillskapa nya väg- och GC-förbindelser till området. Strandskyddet skall upphävas inom delar av området.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Insjöns samhälle, nordost om Timmervägen (väg 908). Planen avgränsas av sjön Insjön, järnvägen till Bergkvistsågen och containerterminalen samt av tidvis översvämmad lövskogsmark. Planområdets areal är ca 12,6 ha, varav kvartersmark ca  2,0 ha och vattenområde ca 5,0 ha. Badplatsen ägs av Leksands kommun, småbåtshamnen ägs av Insjöns båtklubb.

SAMRÅDSMÖTE

Allmänheten inbjuds till möte angående detaljplanen
Tid: Onsdagen den 25 mars 2009 kl 18.30
Plats: Församlingshemmet, Insjön Välkomna!

 

Samråd äger rum under tiden 16 mars – 17 april 2009